Video Category

← Back to Categories

Numeration
Mathtinik Tuturuan tayo nina Charlie ng techniques sa pagbilang dito sa MathTinik Week 1 Grade [...]
5 views
Comparing Whole Numbers
Khan Academy Learn how to compare whole numbers. The numbers used in this video are 394 and [...]
4 views
Introduction to Place Value
Khan Academy Learn why we use a "ones place" and a "tens place" when writing numbers. This [...]
14 views
Rounding to Estimate Differences
Khan Academy Estimate the difference of two numbers with three to four digits with reasonable [...]
15 views
Mental Technique for Subtraction Without Regrouping
Khan Academy Use an understanding of place-value to subtract. Week 8 - 9 Grade 3 | 1st Quarter [...]
7 views
Solving 3-digit Addition In Your Head
Khan Academy Sal shows some techniques for doing mental addition, such as making groups of 10 [...]
13 views
Comparing Whole Number Place Values
Khan Academy Which number is bigger? Which number is smaller? Are they equal? Use your [...]
9 views
Money
MathTinik Sapat na kaya ang ipon nina Charlie para mabili ang mga gusto nila tindahan? Matutong [...]
10 views
Estimation
MathTinik Estimates the sum of 3- to 4-digit addends with reasonable results. Week 5 Grade 3 | [...]
5 views
Rounding Off
MathTinik Pumasyal sina Patricia sa Math ocean pero habang naglalayag, dumating si Mathnanakot [...]
17 views
Addition
MathTinik Adds 3- to 4-digit numbers up to three addends with sums up to 10 000 without and [...]
20 views
Problem Solving Using Addition
MathTinik Solves routine and non-routine problems involving addition of whole numbers with sums [...]
3 views

Page 1 of 2

WordPress Image Lightbox