Video Category

← All Categories

Grade 2 AP | Paggamit ng Sariling Kakayahan Para Sa Pagpapaunlad ng Pamumuhay | Pamana
Third Quarter | Week 7 Grade 2 AP | Pamana Topic: Paggamit ng Sariling Kakayahan Para Sa [...]
10 views
Grade 4 AP | Ang Philippine Bill of Rights ng 1987 Philippine Constitution | Ser Ian’s Class
Third Quarter | Week 7 Grade 4 AP | Ser Ian's Class Topic: Ang Philippine Bill of Rights ng [...]
16 views
Grade 4 AP | Uri ng Pamahalaan | Ser Ian’s Class
Third Quarter | Week 7 Grade 4 AP | Ser Ian's Class Topic: Uri ng Pamahalaan Learning [...]
12 views
Grade 4 English | Read and Tell | Karen’s World
Third Quarter | Week 7 Grade 4 English | Karen's World Topic: Reading and Writing Learning [...]
19 views
Grade 9 Science | Comets And Asteroids | Sineskwela
Third Quarter | Week 7 Grade 9 Science | Sineskwela Topic: Comets And Asteroids Learning [...]
17 views
Grade 5 AP | Katutubong Bayani | Bayani
Third Quarter | Week 7 Fourth Quarter | Week 5 Grade 5 AP | Bayani Topic: Katutubong Bayani [...]
60 views
Grade 5 English | Validating Sources | Gab To Go
Third Quarter | Week 7 Grade 5 English | Gab To Go Topic: Validating Sources Learning [...]
8 views
Grade 5 Filipino | Wastong Pagpupuno ng mga Pormularyo o Forms | Alikabuk
Third Quarter | Week 7 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Wastong Pagpupuno ng mga Pormularyo o [...]
42 views
Grade 3 Science | Practical Electricity | Constel
Third Quarter | Week 7 Grade 3 Science | Constel Topic: Practical Electricity Learning [...]
11 views
Grade 9 Math | Determining Similar Triangles | Khan Academy
Third Quarter |  Week 7 Grade 9 Math | Khan Academy Topic: Determining Similar Triangles [...]
13 views
Grade 5 Filipino | Grap | Alikabuk
Third Quarter | Week 7 Fourth Quarter | Week 6 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Paggamit ng [...]
33 views
Grade 3 English | Giving a Title  | Karen’s World
Third Quarter | Week 7 Grade 3 English | Karen’s World Topic: Giving a Title Learning [...]
57 views

Page 4 of 78