Kindergarten | Pagsusunod-sunod sa mga Pangyayari | Wikaharian

Kindergarten | Pagsusunod-sunod sa mga Pangyayari | Wikaharian

Third Quarter | Week 5

Kindergarten Wikaharian

Topic: Tiwala sa Sarili

Learning Competency: Naikukuwento ang mga naging karanasan bilang kasapi ng komunidad (MKSC -00 – 9)

You may also like

Kindergarten | Telling Time | Epol Apple
Fourth Quarter | Week 6 Kindergarten | Epol Apple Topic: Telling Time Learning [...]
0 views
Kindergarten | Basic Needs of Living Things | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 1 Kindergarten | Sineskwela Topic: Basic Needs of Living Things Learning [...]
0 views
Grade 3 English | Inference and Conclusion | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 3 Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 English | Ready, Set, Read! [...]
2 views
Kindergarten | Grouping Animals | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 1 Kindergarten | Sineskwela Topic: Grouping Animals Learning Competency: [...]
4 views
Grade 9 Math | Proving Pythagoras | Generation Math
Third Quarter | Week 6 Fourth Quarter | Week 1 Grade 9  Math | Generation Math Topic: Proving [...]
2 views
Grade 10 Science | Kinetic Molecular Theory of Gases | Khan Academy
Fourth Quarter | Week 3 Grade 10 Science | Khan Academy Topic:  Learning Competency: Explains [...]
9 views
Grade 4 Math | Conversion of Measurement | Mathdali
Third Quarter | Week 7 Grade 4 Math | Mathdali Topic: Conversion of Measurement Learning [...]
8 views
Grade 10 English | Literary Theory: Marxism | In-Service Training On Air
Third Quarter | Week 7 Grade 10 English | In-Service Training On Air Topic: Literary Theory: [...]
9 views
Grade 9 Filipino | Discover Israel | Travel Time
Third Quarter | Week 7 Grade 9 Filipino | Travel Time Topic: Discover Israel Learning [...]
12 views
ALS | Episode 21 | Kumikitang Kabuhayan
Third Quarter | Week 7 ALS | Kumikitang Kabuhayan Topic: Episode 21 Learning Competency:
9 views
Grade 10 Filipino | Damdamin ng Akda | Pahina
Third Quarter | Week 7 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: Damdamin ng Akda Learning Competency: [...]
10 views
Grade 5 Math | Circumference | Mathtinik
Third Quarter | Week 7 Grade 5 Math | Mathtinik Topic: Circumference Learning [...]
16 views
12384

Page 1 of 84