Grade 8 AP | Globalization | Salam

Grade 8 AP | Globalization | Salam

Fourth Quarter | Week 4

Grade 8 AP | Salam

Topic: Globalization

Learning Competency: Nasusuri ang mga dahilan, mahahalagang pangyayaring naganap at bunga ng Ikalawang Digmaang Pandaidig. (AP8AKD-IVb-2)

You may also like

Grade 1 AP | Kalinisan: Pagtatapon sa wastong lugar | ATBP
Fourth Quarter | Week 5 | Week 7 Grade 1 AP | ATBP Topic:  Kalinisan: Pagtatapon sa wastong [...]
40 views
Kindergarten | Solving Simple Problems | Mathinik
Fourth Quarter | Week 7 Kindergarten | Mathtinik Topic: Solving Simple Problems Learning [...]
65 views
Grade 9 Science | Electricity | Constel
First Quarter | Week 7 Grade 9 Science | Constel Topic: Electricity Learning [...]
10 views
Grade 7 English | Philippine Library | Lahi PH
Fourth Quarter | Week 7 Grade 7 English | Lahi PH Topic: Philippine Library Learning [...]
17 views
Grade 5 Filipino | Writing for Animation | From Lines to Life
Fourth Quarter | Week 7 Grade 5 Filipino | From Lines to Life Topic: Writing for Animation [...]
41 views
Grade 3 Science | Stars and Constellations | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 7 Grade 3 Science | Sineskwela Topic: Stars and Constellations Learning [...]
54 views
Grade 3 Math | Interpreting Bar Graphs 2 | Khan Academy
Fourth Quarter | Week 7 Grade 3 Math |  Khan Academy Topic: Interpreting Bar Graphs [...]
20 views
Grade 1 English | Narrator | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 7 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Narrator Learning [...]
29 views
Grade 6 Science | The 9 Planets | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 7 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Compare the planets of the solar [...]
16 views
Grade 6 AP | Iba’t Ibang Polusyon sa Paligid | Ibang Klase
Fourth Quarter | Week 7 Grade 6 AP | Ibang Klase Topic: Iba't Ibang Polusyon sa Paligid [...]
17 views
Grade 6 Filipino | Primary and Secondary Sources | Gab To Go
Fourth Quarter | Week 7 Grade 6 English | Gab To Go Topic: Primary and Secondary Sources [...]
8 views
Grade 4 AP | Liwanag sa Kinabukasan | Ibang Klase
Fourth Quarter | Week 7 Grade 4 Araling Panlipunan | Ibang Klase Topic: Liwanag sa Kinabukasan [...]
87 views

Page 2 of 95