Grade 7 Filipino | Pagtukoy sa mga Detalye ng Kuwento | Alikabuk

Grade 7 Filipino | Pagtukoy sa mga Detalye ng Kuwento | Alikabuk

Third Quarter | Week 2 | Week 3 | Week 6 |  Week 7

Grade 7 Filipino | Alikabuk

Topic:
 Pagtukoy sa mga Detalye ng Kuwento

Learning Competency: Naisusulat ang sariling tula/awiting panudyo, tugmang de gulong at palaisipan batay sa itinakdang mga pamantayan. (F7PU-IIIa-c-13)

You may also like

Grade 7 Science | Cell Parts and Functions | K-Hub
Second Quarter | Week 4 Grade 7 Science | K-Hub Topic: Cell Parts and Functions Learning [...]
15 views
Grade 1 English | Places in the Community | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Places in the [...]
39 views
Grade 3 English | Noting Details Regarding Plot | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 3 Grade 3 English | Ready, Set, Read! Topic: Noting Details Regarding Plot [...]
44 views
Grade 7 AP | Kabihasnan sa Fertile Crescent | Ser Ian Class
Second Quarter  Week 4 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: Kabihasnan sa Fertile Crescent [...]
4 views
Grade 7 English | Writing Effective Paragraphs | Constel
Fourth Quarter | Week 7 Grade 7 English | Constel Topic: Writing Effective Paragraphs Learning [...]
28 views
Grade 7 Math | Measures of Central Tendency | K-High Math Matters
Fourth Quarter | Week 7 Grade 7 Math | K-High Math Matters Topic: Measures of Central Tendency [...]
37 views
Grade 7 English | Philippine Library | Lahi PH
Fourth Quarter | Week 7 Grade 7 English | Lahi PH Topic: Philippine Library Learning [...]
17 views
Grade 7 Science | Eclipse and Solar System | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 7 Grade 7 Science | Sineskwela Topic: Eclipse and Solar System Learning [...]
18 views
Grade 7 Math | Interpreting the Center and the Spread of the Distribution | Numberbender
Fourth Quarter | Week 7 Grade 7 Math | Numberbender Topic: Interpreting the Center and the [...]
16 views
Grade 7 Filipino | The Giver | Team Lyqa
Fourth Quarter | Week 7 Grade 7 Filipino | Team Lyqa Topic: The Giver Learning [...]
12 views
Grade 7 Science | Organization of Celestial Bodies | Agham Aralin
Fourth Quarter | Week 6 Grade 7 Science | Agham Aralin Topic: Organization of Celestial Bodies [...]
6 views
Grade 10 Filipino | Deconstruction | In-Service Training On Air
Fourth Quarter | Week 6 Grade 10 Filipino | In-Service Training On Air Topic: Deconstruction [...]
32 views
12394

Page 1 of 94

Leave a Reply