Grade 6 Math | Comparing and Ordering Decimals | Solved

Grade 6 Math | Comparing and Ordering Decimals | Solved

First Quarter | Week 5

Grade 6 Math | Solved

Topic: Comparing and Ordering Decimals

Learning Competency: Focuses on comparing and ordering decimals through ten thousandths place.

92 views

You may also like

Grade 9 Math | Conic Section: Parabola | Numberbender
First Quarter | Week 5 | Week 7 Grade 9 Math | Numberbender Topic:  Conic Section: Parabola [...]
18 views
Grade 6 Filipino | Paggamit ng mga Grapikong Pantulong Sa Pag-Unawa | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Paggamit ng mga Grapikong [...]
47 views
Grade 6 Science | Tropical Cyclone | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 4 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Tropical Cyclone Learning [...]
20 views
Grade 6 Filipino | Drama vs. Theater | Carlos’ Blog
Fourth Quarter | Week 4 Grade 6 Filipino | Carlos' Blog Topic: Napaghahambing-hambing ang iba’t [...]
6 views
Grade 6 Science | Pagbabago ng Klima | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 4 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Pagbabago ng Klima Learning [...]
5 views
Grade 6 Science | Structure of the Earth: “Ano ang Nasa Loob ng Mundo?” | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 3 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Structure of the Earth: "Ano ang [...]
10 views
Grade 6 Science | Volcano, Precautionary Measures During Volcanic Eruptions | Why?
Fourth Quarter | Week 3 Grade 6 Science | Why? Topic: Volcano, Precautionary Measures During [...]
10 views
Grade 6 Math | Meter Reading | Mathtinik
Fourth Quarter | Week 3 Grade 6 Math | Mathtinik Topic: Meter Reading Learning Competency: [...]
30 views
Grade 6 Science | Changing Earth (Earthquakes) | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 3 Grade 6 Science | Sinekwela Topic: Changing Earth (Earthquakes) [...]
6 views
Grade 6 Filipino | Totoo at di Totoo | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagkakaiba Ng Piksiyon [...]
13 views
Grade 6 Filipino | Pagsusulat ng Sariling Karanasan | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsulat ng Sariling Karanasan [...]
4 views
Grade 6 AP | Handa Na Ba Tayo, Irog? | Kuwentong Kartero
Fourth Quarter | Week 5 Grade 6 AP| Kuwentong Kartero Topic: Handa Na Ba Tayo, Irog? Learning [...]
3 views

Page 3 of 96