Grade 6 Filipino | Pagsusulat ng Sariling Karanasan | Alikabuk

Grade 6 Filipino | Pagsusulat ng Sariling Karanasan | Alikabuk

Fourth Quarter | Week 3

Grade 6 Filipino | Alikabuk

Topic: Pagsulat ng Sariling Karanasan

Learning Competency: Naipahahayag ang sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita isyu o usapan. (F6PS-IVc-1)

You may also like

Grade 3 English | Para, the Brave and Beautiful  | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 English | Ready, Set, Read! Topic: Para, the Brave and [...]
35 views
Grade 1 English | Rhyming and Non-rhyming Words (Part 2) | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 7 Grade 1 English |  Ready, Set, Read! Topic: Rhyming and Non-rhyming [...]
22 views
Grade 6 AP | Land Grabbing At Iba Pa | Kasaysayan TV
First Quarter | Week 4 Second Quarter | Week 4 Grade 6 AP | Kasaysayan TV Topic: Land Grabbing [...]
28 views
Grade 8 Science | Hope | Mi Isla
Fourth Quarter | Week 7 Grade 8 Science | Mi Isla Topic: Hope: Human Impact on Ecosystem [...]
71 views
Grade 6 Science | Milky Way And Galaxies | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 7 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Milky Way And Galaxies Learning [...]
46 views
Grade 6 AP | Padayon | Class Project
Fourth Quarter | Week 7 Grade 6 AP | Class Project Topic: Padayon Learning Competency: Nasusuri [...]
18 views
ALS | Escalante | Agri Tayo Dito
Fourth Quarter | Week 7 ALS | Agri Tayo Dito Topic: Escalante Learning Competency:
29 views
Grade 10 AP | Halalan | Mukha
Fourth Quarter | Week 7 Grade 10 AP | Mukha Topic: Halalan Learning [...]
22 views
Grade 9 Science | Practical Electricity | Constel
Fourth Quarter | Week 7 Grade 9 Science | Constel Topic: Practical Electricity Learning [...]
32 views
Grade 7 English | Writing Effective Paragraphs | Constel
Fourth Quarter | Week 7 Grade 7 English | Constel Topic: Writing Effective Paragraphs Learning [...]
26 views
Grade 1 English | Asking and Telling Sentences Part 2 | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 7 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Asking and Telling Sentences [...]
105 views
ALS | Quisina | My Puhunan
Fourth Quarter | Week 7 ALS | My Puhunan Topic: Quisina Learning Competency:
0 views
12396

Page 1 of 96