Grade 5 Math | Understanding Decimals | Mathdali

Grade 5 Math | Understanding Decimals | Mathdali

Second Quarter | Week 1
Grade 5 Math | Mathdali
Topic: Understanding Decimals
Learning Competency: reads and writes decimal numbers through ten thousandths. (M5NS-IIa-102.2)

56 views

You may also like

Grade 5 English | Adverbs | Karen’s World
First Quarter | Week 2 | Week 6 Grade 5 English | Karen's World Topic: Adverbs Learning [...]
377 views
Grade 5 Filipino | Pagbibigay ng Sariling Palagay | Alikabuk
First Quarter | Week 2 Grade 5  Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng Sariling Palagay [...]
370 views
Grade 5 Filipino | Salitang may parehong baybay ngunit magkaiba ang bigkas, diin, at kahulugan | Alikabuk
First Quarter | Week 2 Grade 5  Filipino | Alikabuk Topic: Salitang may parehong baybay ngunit [...]
2679 views
Grade 5 Math | GREATEST COMMON FACTOR | MathDali
First Quarter | Week 3 Grade 5 Math | MathDali Topic: GREATEST COMMON FACTOR  Learning [...]
601 views
Grade 5 Filipino | Pagkasunod-sunod ng mga ideya | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagkasunod-sunod ng mga ideya [...]
242 views
Grade 5 English | Decoding Words with Prefix | Karen’s World
First Quarter | Week 1 Grade 5 English | Karen's World Topic: Decoding Words with Prefix [...]
92 views
Grade 5 Filipino | Pangunahing Diwa | Alikabuk
First Quarter | Week 1 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pangunahing Diwa  Learning [...]
623 views
Grade 5 Science | Chemical Change | Sine’skwela
First Quarter | Week 3 | Week 4 | Week 6 Grade 5 Science | Sine'skwela Topic: Chemical Change [...]
240 views
Grade 5 English | Present Progressive 1 | Epol Apple
First Quarter | Week 3  Grade 5 English | Epol Apple Topic: Present Progressive 1 Learning [...]
135 views
Grade 10 Filipino | Pagbasa sa kabanata: Elias at Salome | Pahina
First Quarter | Week 3 | Second Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: [...]
207 views
Grade 4 Filipino | Paggawa ng Lagom o Buod | Alikabuk
Second Quarter | Week 2 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Pangunahing Diwa Learning [...]
113 views
Grade 9 AP | Konsepto ng Elastisidad | Ekonomiks
First Quarter | Second Quarter | Week 1 Grade 9 AP | Ekonomiks Topic: Konsepto ng Elastisidad [...]
231 views

Page 75 of 77

Leave a Reply