Grade 5 Filipino | Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento | Alikabuk

Grade 5 Filipino | Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento | Alikabuk

Second Quarter | Week 4 | Week 5

Grade 5 Filipino  | Alikabuk

Topic: 
Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento

Learning Competency: Nailalarawan ang tagpuan at tauhan ng napanood na pelikula, teksto; Naibibigay ang paksa/layunin ng napakinggang uwento/usapan/talata, ng pinanood na dokumentaryo; Naibibigay/ Nakapagtatatala ang mahahalagang pangyayari sa nabasang talaarawan /talambuhay/ sa napanood na dokumentaryo.(F5PD-Id-g-11 F5PB-IIa-4)

You may also like

Grade 4 Science | Geothermal Energy | Sineskwela
Third Quarter | Week 5 Grade 4 Science | Sineskwela Topic: Geothermal Energy Learning [...]
3 views
Grade 5 English | Literature as Self – Expression | In-Service Training On Air
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 5 English | In-Service Training On Air Topic: Literature [...]
5 views
Grade 5 Math | Geometry Solids | Mathtinik
Third Quarter | Week 5 Grade 5 Math | Mathtinik Topic: Solid Figures Learning Competency: makes [...]
5 views
Grade 5 Science | Science of Light | Matanglawin
Third Quarter | Week 5 Grade 5 Science | Matanglawin Topic: Science of Light Learning [...]
20 views
Grade 5 English | Communication Process | Constel
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 5 English | Constel Topic:Communication Process Learning [...]
6 views
Grade 5 Math | Geometry – Figures | Mathtinik
Third Quarter | Week 5 Grade 5 Math | Mathtinik Topic: Geometry - Figures Learning [...]
5 views
Grade 5 Filipino | Pagsang-ayon o di Pagsang-ayon | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagpapahayag ng Pagsang-Ayon o [...]
8 views
Grade 5 Filipino | Totoo at Di Totoo | Alikabuk
Third Quarter | Week 5 Grade 5 Filipino| Alikabuk Topic: Pagkakaiba Ng Piksiyon (Kathang-Isip) [...]
6 views
Grade 5 AP |  Pagkamulat Sa Isang Bansang Lipunan | Kasaysayan TV
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 5 AP | Kasaysayan TV Topic: Mga Kilusan Tungo Sa [...]
2 views
Grade 5 Filipino | Mga salitang magkakasalungat at magkakasingkahulugan | Alikabuk
Third Quarter | Week 5 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Mga salitang magkakasalungat at [...]
1 views
Grade 5 Science | Phosphorescence | Science Says
Third Quarter | Week 4 Grade 5 Science | Science Says Topic: Phosphorescence Learning [...]
4 views
Grade 5 Science | Relationship of Magnet and Electricity | Sinekswela
Third Quarter | Week 6 Grade 5 Science | Sineskwela Topic: Relationship of Magnet and [...]
7 views
12377

Page 1 of 77

Leave a Reply