Grade 5 AP |  Pagkamulat Sa Isang Bansang Lipunan | Kasaysayan TV

Grade 5 AP |  Pagkamulat Sa Isang Bansang Lipunan | Kasaysayan TV

Third Quarter | Week 5 | Week 6

Grade 5 AP Kasaysayan TV

Topic: Mga Kilusan Tungo Sa Pagbabago

Learning Competency: Nasusuri ang kaugnayan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. 

You may also like

Grade 5 Science | Changes in Soil | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 5 Science | Sineskwela Topic: Changes in Soil Learning [...]
8 views
Grade 5 English | How to Write a Good Paper | Team Lyqa
Fourth Quarter | Week 5 | Week 6 | Week 7 Grade 5 English | Team Lyqa Topic: How to Write a [...]
2 views
Grade 5 Math | Random numbers for experimental probability | Khan Academy
Fourth Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 5 Math | Khan Academy Topic: Random numbers for [...]
1 views
Grade 5 Math | Experimental probability | Khan Academy
Fourth Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 5 Math | Khan Academy Topic: Experimental probability [...]
2 views
Grade 5 Science | Rock Formation | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 5 Science | Sineskwela Topic: Rock Formation Learning [...]
2 views
Grade 5 English | Pre-Production | From Lines to Life
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 5 English |From Lines to Life Topic: Pre-Production [...]
4 views
Grade 5 English | From Lines to Life | Tuldok
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 5 English | Tuldok Topic: Introduction to Animation [...]
5 views
Grade 5 Math | Weather Instrument | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 4 Grade 5 Math | Sineskwela Topic: Weather Instrument Learning [...]
3 views
Grade 5 AP | Kalagayan at Gampanin ng mga Kababaihan sa ASYA | Ser Ian’s Class
Fourth Quarter | Week 4 Grade 5 AP | Ser Ian's Class Topic: Kalagayan at Gampanin ng mga [...]
3 views
Grade 5 English | How to Spot FAKE News  | Team Lyqa
Fourth Quarter | Week 4 Grade 5 English | Team Lyqa Topic: How to Spot FAKE News Learning [...]
2 views
Grade 5 Math | Line Graphs | Team Lyqa
Fourth Quarter | Week 4 Grade 5 Math | Team Lyqa Topic: Line Graphs Learning Competency: [...]
5 views
Grade 5 Science | Weathering | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 5 Science | Sineskwela Topic: Weathering Learning [...]
8 views

Page 3 of 92