Grade 3 Filipino | Pagbasa sa Kuwento: Arroz Caldo ni Lolo Waldo | Wikaharian

Grade 3 Filipino | Pagbasa sa Kuwento: Arroz Caldo ni Lolo Waldo | Wikaharian

Second Quarter | Week 3

Grade 3 Filipino | Wikaharian

Topic: Pagbasa sa Kuwento: Arroz Caldo ni Lolo Waldo

Learning Competency: Naiuulat ang mga naobserbahang pangyayari sa pamayanan. (F3PS -Ii -3.1)

You may also like

Grade 3 Science | Physical Change | Sine’skwela
First Quarter | Week 3 | Week 5 | Week 6 | Week 7 Grade 3 Science | Sine'skwela Topic: Physical [...]
307 views
Grade 3 English | Courteous Expressions | Epol Apple
First Quarter | Week 3 | Week 7 Grade 3 English | Epol Apple Topic: Courteous expressions [...]
225 views
Grade 3 English | Listening to a Story | Epol Apple
First Quarter | Week 3  Grade 3 English | Epol Apple Topic: Listening to a Story Learning [...]
147 views
Grade 3 AP | Baguio | Wow
First Quarter | Week 3  Grade 3 AP | Wow Topic: Baguio Learning Competency:Nasusuri ang iba’t [...]
202 views
Grade 3 Filipino | Pagsunod sa mga Gabay | Alikabuk
First Quarter | Week 3  Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsunod sa mga Gabay Learning [...]
182 views
Grade 3 AP | Bauang | Wow
First Quarter | Week 3  Grade 3 Araling Panlipunan| Wow Topic: Bauang Learning [...]
207 views
Grade 3 English | Colors | Epol Apple
First Quarter | Week 3  | Week 4  Grade 3 English | Epol Apple Topic: Colors Learning [...]
122 views
Grade 10 Filipino | Pagbasa sa kabanata: Elias at Salome | Pahina
First Quarter | Week 3 | Second Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: [...]
207 views
Grade 3 English | Use Common and Proper Nouns in a Sentence | Epol Apple
First Quarter | Week 3 Grade 3 English | Epol Apple Topic: Use common and proper nouns in a [...]
12 views
Grade 4 Filipino | Paggawa ng Lagom o Buod | Alikabuk
Second Quarter | Week 2 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Pangunahing Diwa Learning [...]
113 views
Grade 3 AP | BALE: ANG TRADISYUNAL NA BAHAY NG IFUGAO | Wow
First Quarter | Week 3 Grade 3 AP | Wow Topic: BALE: ANG TRADISYUNAL NA BAHAY NG IFUGAO [...]
168 views
Grade 3 Filipino | Pagsagot sa mga Tanong na Ano? Sino? Kailan? Saan? Bakit? at Paano? | Alikabuk
First Quarter | Week 3 | Week 5 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsagot sa mga Tanong na [...]
358 views

Page 78 of 81

Leave a Reply