Grade 1 Math | Plane Figures | Mathtinik

Grade 1 Math | Plane Figures | Mathtinik

Third Quarter | Week 4 | Week 5

Grade 1 Math | Mathtinik

Topic: Plane Figures

Learning Competency: Identifies, names, and describes the four basic shapes (square, rectangle, triangle, and circle) in 2-dimensional (flat/plane) and 3- 3-dimensional (solid) objects. (M1GE-IIIe-)

38 views

You may also like

Grade 1 AP | Ang mga Lugar sa Ating Komunidad | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 1 AP | Wikaharian Topic: Ang mga Lugar sa Ating [...]
0 views
Grade 1 AP | Talking About Addresses | Epol Apple
Fourth Quarter | Weel 3 | Week 4 Grade 1 AP | Epol Apple Topic: Talking About Addresses [...]
1 views
Grade 1 AP | Places to go | Epol Apple
Fourth Quarter | Week 4 Grade 1 AP | Epol Apple Topic: PLACES TO GO Learning [...]
2 views
Grade 1 Filipino | Ano ang Salitang Pang-ukol? | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 4 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Ano ang Salitang Pang-ukol? [...]
0 views
Grade 1 English | The Tale of Lady Cabbage | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 1 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: The Tale of the Lady Cabbage [...]
1 views
Grade 3 English | Inference and Conclusion | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 3 Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 English | Ready, Set, Read! [...]
2 views
Grade 1 Math | Time and Calendar | Mathtinik
Fourth Quarter | Week 1 | Week 3 Grade 1 Math | Mathtinik Topic: Time and Calendar Learning [...]
4 views
Grade 1 Math | Calendar | Mathtinik
Fourth Quarter | Week 4 Grade 1 Math | Mathtinik Topic: Calendar Learning Competency: Tells and [...]
2 views
Grade 9 Math | Proving Pythagoras | Generation Math
Third Quarter | Week 6 Fourth Quarter | Week 1 Grade 9  Math | Generation Math Topic: Proving [...]
2 views
Grade 1 AP | Pagbabalik-aral sa Kuwento: Sampung Magkakaibigan | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 1 AP | Wikaharian Topic: Pagbabalik-aral sa Kuwento: [...]
4 views
Grade 1 English | Present Progressive 1 | Epol Apple
Fourth Quarter | Week 1 Grade 1 English | Epol Apple Topic: Present Progressive 1 Learning [...]
7 views
Grade 1 Filipino | Pagtukoy sa mga Detalye ng Kuwento | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 1 | Week 4 Grade 1 Filipino | Alikabuk Topic: Pagtukoy sa mga Detalye ng [...]
19 views
12391

Page 1 of 91