Grade 1 Filipino | Ano ang Salitang Pang-ukol? | Wikaharian

Grade 1 Filipino | Ano ang Salitang Pang-ukol? | Wikaharian

Fourth Quarter | Week 4

Grade 1 Filipino | Wikaharian

Topic: Ano ang Salitang Pang-ukol?

Learning Competency: Nagagamit nang wasto ang mga pang-ukol. (F1WG-IVd-f-7)

You may also like

Kindergarten | Solving Simple Problems | Mathinik
Fourth Quarter | Week 7 Kindergarten | Mathtinik Topic: Solving Simple Problems Learning [...]
61 views
Grade 9 Science | Electricity | Constel
First Quarter | Week 7 Grade 9 Science | Constel Topic: Electricity Learning [...]
9 views
Grade 7 English | Philippine Library | Lahi PH
Fourth Quarter | Week 7 Grade 7 English | Lahi PH Topic: Philippine Library Learning [...]
9 views
Grade 5 Filipino | Writing for Animation | From Lines to Life
Fourth Quarter | Week 7 Grade 5 Filipino | From Lines to Life Topic: Writing for Animation [...]
33 views
Grade 3 Science | Stars and Constellations | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 7 Grade 3 Science | Sineskwela Topic: Stars and Constellations Learning [...]
44 views
Grade 3 Math | Interpreting Bar Graphs 2 | Khan Academy
Fourth Quarter | Week 7 Grade 3 Math |  Khan Academy Topic: Interpreting Bar Graphs [...]
17 views
Grade 1 English | Narrator | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 7 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Narrator Learning [...]
26 views
Grade 6 Science | The 9 Planets | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 7 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Compare the planets of the solar [...]
10 views
Grade 6 AP | Iba’t Ibang Polusyon sa Paligid | Ibang Klase
Fourth Quarter | Week 7 Grade 6 AP | Ibang Klase Topic: Iba't Ibang Polusyon sa Paligid [...]
9 views
Grade 6 Filipino | Primary and Secondary Sources | Gab To Go
Fourth Quarter | Week 7 Grade 6 English | Gab To Go Topic: Primary and Secondary Sources [...]
5 views
Grade 4 AP | Liwanag sa Kinabukasan | Ibang Klase
Fourth Quarter | Week 7 Grade 4 Araling Panlipunan | Ibang Klase Topic: Liwanag sa Kinabukasan [...]
78 views
Grade 4 Filipino | Paggamit ng mga Grapikong Pantulong Sa Pag-Unawa | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 7 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Paggamit ng mga Grapikong Pantulong [...]
67 views

Page 2 of 96