Extracurricular | UKIT | Class Project

Extracurricular | UKIT | Class Project

Second Quarter | Week 6

Extracurricular | Class Project

Topic: 
UKIT

Learning Competency:

You may also like

Grade 9 Filipino | Pagtalakay sa Kuwento: Mabangis na Lungsod ni Efren Abueg | Pahina
Second Quarter | Week 3 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa Kuwento: Mabangis na [...]
0 views
Grade 4 Araling Panlipunan | La Mesa | G Diaries
Second Quarter | Week 2 | Week 3 Grade 4 Araling Panlipunan | G Diaries Topic: La Mesa Learning [...]
0 views
Grade 4 English | Regular Verbs in Past Tense | Epol Apple
Second Quarter | Week 2 | Week 6 Grade 4 English | Epol Apple Topic: Regular Verbs in Past [...]
2 views
Grade 5 English | Elements of Drama | Carlos’ Blog
Second Quarter | Week 2 | Week 4 | Week 7 Grade 5 English | Carlos' Blog Topic: Elements of [...]
2 views
Grade 4 Science | Plants | Puno ng Buhay
Second Quarter | Week 3 Grade 4 Science | Puno ng Buhay Topic: Plants Learning [...]
12 views
Grade 5 Math | Addition of Decimals Using Commutative And Associative Properties of Addition Solved
Second Quarter | Week 3 Grade 5 Math | Solved Topic: Addition of Decimals Using Commutative And [...]
13 views
Grade 1 AP | Pamilya | Pamana
Second Quarter | Week 3 Grade 1 AP | Pamana Topic: Pamilya Learning Competency: Nailalarawan [...]
12 views
Grade 1 English | Choosing of Colors | Epol Apple
Second Quarter | Week 3 Grade 1 English | Epol Apple Topic: Choosing of Colors Learning [...]
9 views
Grade 1 English | Choosing of Colors | Epol Apple
Second Quarter | Week 3 Grade 1 English | Epol Apple Topic: Choosing of Colors Learning [...]
6 views
Grade 3 AP | Calumpit Claypot | Local Legends
Second Quarter | Week 3 Grade 3 AP | Local Legends Topic: Calumpit Claypot Learning [...]
2 views
Grade 1 Filipino | Pagbasa sa Kuwento: Isahan, Dalawahan, at Maramihan | Wikaharian
Second Quarter | Week 3 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagbasa sa Kuwento: Isahan, [...]
3 views
Kindergarten | Nang Magkakulay ang Nayon | Kuwentong Pambata
Second Quarter | Week 3 Kindergarten | Kuwentong Pambata Topic: Family and People in the [...]
4 views
12350

Page 1 of 50

Leave a Reply