Grade 9 Math | Conic Section on Parabola | Numberbender

Grade 9 Math | Conic Section on Parabola | Numberbender

First Quarter | Week 5 | Week 6

Grade 9 Math | Numberbender

Topic: Conic Section on Parabola

Learning Competency: Ang lesson na ito ay napapakita kung paano magsolve ng parabola at isulat ang standard at general equation ng parabola given ang vertex at ang focus o ang directrix. Sa pagsolve ng mga problem na may kinalaman sa conic section, mas mapapadali ang pag solve kung gagamitan ito ng graphing paper.

 

173 views

You may also like

Grade 1 Filipino | Kuro-kuro Ko | Alikabuk
Alikabuk Kasanayang Pampagkatuto: Pagbasa / Pagsasalita – Pagsusulat Ng Sariling Karanasan [...]
1249 views
Grade 5 Filipino | Pagsagot sa mga Tanong na Ano? Sino? Kailan? Saan? Bakit? at Paano? | Alikabuk
First Quarter | Week 3  Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsagot sa mga Tanong na Ano? Sino? [...]
1079 views
1979899

Page 99 of 99

Leave a Reply