Grade 1 Filipino | Pagtataya | Wikaharian

First Quarter | Week 5
Grade 1 Filipino | Wikaharian
Topic: Pagtataya
Learning Competency: Nakikilala ang mga tunog na bumubuo sa pantig ng mga salita